Articles de la rubrique ‘News’

Chcia?bym, aby stwierdzi? na pi?mie, ?e nie toleruje rasizmu w jakiejkolwiek formie i b?d? nadal stoj? za tym stwierdzeniem,” powiedzia? Jones.

Magali 02avr

„Chcia?bym, aby stwierdzi? na pi?mie, ?e nie toleruje rasizmu w jakiejkolwiek formie i b?d? nadal stoj? za tym stwierdzeniem,” powiedzia? Jones. „Zdecydowanie osta?, ?e nie jestem winny, w odniesieniu do zarzutu, ?e FA zosta?y wniesione przeciwko mnie.” „Ja usi?uje pogodzi? si? z t? decyzj? i jak FA mo?e przyj?? do wyroku na podstawie prawdopodobie?stwa z […]